Οικονομικά

ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Οι πόροι της Εταιρείας είναι τακτικοί και έκτακτοι.

 

Οι τακτικοί πόροι είναι :

►Το δικαίωμα εγγραφής των μελών της Εταιρείας
► Η ετήσια συνδρομή των μελών της Εταιρείας
►Τα έσοδα από τις επιστημονικές εκδηλώσεις της Εταιρείας
►Τα έσοδα από τις επιστημονικές εκδόσεις της Εταιρείας
►Τα από την περιουσία της Εταιρείας κινητή και ακίνητη κτώμενα εισοδήματα

 

Οι έκτακτοι πόροι της Εταιρείας είναι:

►Οι τυχόν έκτακται εισφοραί, οι επιβαλόμενοι δια αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης
►Οι Επιχορηγήσεις του Κράτους, των Δήμων ή άλλων οργανισμών υπέρ της Εταιρείας
►Οι υπέρ της Εταιρείας γενόμενοι δωρεαί και οι καταλιπόμενοι υπέρ αυτής κληρονομίαι ή κληροδοσίαι

 

Ο Ταμίας σε συνεργασία με τον Λογιστή της Εταιρείας τηρεί βιβλίο Εσόδων και Εξόδων, ως και βιβλίο περιουσίας της Εταιρείας. Ο Ταμίας υποχρεούται να εκθέσει προς το Δ.Σ. την ταμιακή κατάσταση της Εταιρείας, να συντάξει και να υποβάλλει τον απολογισμό του λήξαντος και τον προϋπολογισμό του επερχόμενου διαχειριστικού έτους.