Μέλη

Μέλη

 

Δικαίωμα εγγραφής ως μέλος στην Εταιρεία έχουν όλοι οι Έλληνες Μαιευτήρες Γυναικολόγοι. Οι αιτήσεις εγγραφής στην Εταιρεία προμηθεύονται από την Γραμματεία της Εταιρείας. Η εγγραφή των νέων μελών της Εταιρείας εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση. Τα μέλη της Εταιρείας υποχρεούνται να εκπληρώσουν τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς την Εταιρεία.Η καθυστέρηση της συνδρομής δύο και πλέον ετών συνεπάγεται την διαγραφή του μέλους συντελούμενη δια αποφάσεως του Δ.Σ.
Ως Ομότιμα μέλη δύναται να εκλέγονται επιστήμονες άλλων ειδικοτήτων της ιατρικής, των οποίων η συμμετοχή στις εργασίες της Εταιρείας κρίνεται επωφελής και συντελεί στην επίτευξη των στόχων της Εταιρείας.
Ο τίτλος του επίτιμου μέλους ή προέδρου απονέμεται από τη Γενική Συνέλευση σε διακεκριμένους Μαιευτήρες – Γυναικολόγους, ημεδαπούς ή αλλοδαπούς.