Οργανόγραμμα

 

Τεύχος 1 - 2013

 

Κάντε ΚΛΙΚ πάνω στον τίτλο της εργασίας για να κατεβάσετε το αρχείο (PDF)

 

Τα επίπεδα της αντιμυλλέρειου ορμόνης (AMH) μετά από λαπαροσκοπική επέμβαση των ωοθηκών

 

Καλαμπόκας Θεόδωρος, Σοφούδης Χρυσόστομος, Μπόυτας Ιωάννης, Καλαμπόκας Εμμανουήλ, Δεληγεώρογλου Ευθύμιος

 

Περίληψη
Η παρουσία κύστεων στις ωοθήκες είναι ένα κοινό εύρυμα στη Γυναικολογία, η δε αιτιολογία τους είναι πολυσύνθετη. Τα ενδο-
μητριώματα αποτελούν πολύ συχνό ιστολογικό τύπο κύστεως των ωοθηκών ενώ και αρκετοί άλλοι τύποι κύστεων έχουν ταυτο-
ποιηθεί στις ωοθήκες με διάφορα παθολογοανατομικά χαρακτηριστικά, αλλά με κοινή αντιμετώπιση την αφαίρεση της κύ-
στης. Η χειρουργική λαπαροσκόπηση σε σύγκριση με τη λαπαροτομία έχει καθιερωθεί ως ο «χρυσός κανόνας» χειρουργικής
προσέγγισης για τη θεραπεία των κύστεων των ωοθηκών. Ωστόσο, η ασφάλεια μίας λαπαροσκοπικής κυστεκτομής έχει αμφι-
σβητηθεί σε ότι αφορά την επακόλουθη βλάβη, που προκαλεί στην εγχειρισμένη ωοθήκη. Με τα χρόνια, πολλοί δείκτες εκτίμη-
σης της ωοθηκικής δεξαμενής έχουν αναφερθεί και αυτές περιλαμβάνουν τη μέτρηση δεικτών στον ορό του αίματος, όπως π.χ.
η FSH, η αντιμυλλέρειος ορμόνη (ΑΜΗ) και η ανασταλτίνη Β, καθώς και υπερηχογραφικούς δείκτες όπως ο αριθμός ωοθυλα-
κίων στη φάση του άντρου (AFC) και ο όγκος των ωοθηκών . Με τη μελέτη μας ανασκοπούμε τις μελέτες που εξετάζουν τον
αντίκτυπο της λαπαροσκοπικής κυστεκτομής στα επίπεδα της αντιμυλλέρειου ορμόνης.

 

Λέξεις κλειδιά: AMH, λαπαροσκόπηση, ενδομητρίωμα, κύστη ωοθήκης


 

H καβεργολίνη στα πλαίσια της αντιμετώπισης του συνδρόμου υπερδιέγερσης των ωοθηκών στα πρωτοκόλλα IVF

 

Καλαμπόκας Θεόδωρος1, Καλαμπόκας Εμμανουήλ2, Σαλάκος Νικόλαος2, Μπούτας Ιωάννης2, Σοφούδης Χρυσόστο-
μος2, Δεληγεώρογλου Ευθύμιος2, Μπότσης Δημήτριος2

 

Περίληψη
Το σύνδρομο υπερδιέγερσης ωοθηκών αποτελεί μια από τιςμια πιο επικίνδυνες επιπλοκές που σχετίζονται με τις τεχνικές
υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Αν και διάφορες τεχνικές έχουν χρησιμοποιηθεί για την πρόληψη και θεραπεία του, η αντι-
μετώπισή του δεν είναι ακόμη απόλυτα σαφής. Ο σκοπός αυτής της ανασκόπησης είναι ο καθορισμός του αν η καβεργολίνη
μπορεί να χρησιμοποιείται στην καθημερινή κλινική πράξη.

 

Λέξεις κλειδιά: Καβεργολίνη , Σύνδρομο υπερδιέγερσης ωοθηκών, IVF, ICSI


 

Ασυμπτωματική βακτηριουρία και εγκυμοσύνη

 

Θανασάς Κ. Ιωάννης

 

Περίληψη
Η ασυμπτωματική βακτηριουρία είναι συχνή στην εγκυμοσύνη. Το ιστορικό ουρολοίμωξης αποτελεί τον κυριότερο προδιαθεσι-
κό παράγοντα και η Escherichia coli τον πιο κοινό παθογόνο μικροοργανισμό. Η διάγνωση της ασυμπτωματικής βακτηριουρίας
στηρίζεται στο ιστορικό και επιβεβαιώνεται με την απομόνωση του υπεύθυνου μικροβίου στην καλλιέργεια των ούρων. Η
απουσία κλινικών εκδηλώσεων επιβάλλει την εκτέλεση ουροκαλλιέργειας σε όλες τις έγκυες από την αρχή της εγκυμοσύνης.
Δεν προτιμάται η χρήση των dipsticks λόγω των πολλών ψευδών θετικών και αρνητικών αποτελεσμάτων. Η πρώιμη αναγνώρι-
ση των παραγόντων κινδύνου που σχετίζονται με την ασυμπτωματική βακτηριουρία και η σωστή εφαρμογή της σύγχρονης εξε-
λιγμένης τεχνολογίας επιτρέπουν σήμερα την έγκαιρη διάγνωση και την άμεση εφαρμογή αντιβιοτικής θεραπείας, προκειμέ-
νου να διασφαλισθεί κατά το μέγιστο δυνατό η καλύτερη υγεία για τη μητέρα και το καλύτερο περιγεννητικό αποτέλεσμα. Στo
παρόν άρθρο με βάση τη συστηματική παράθεση και επεξεργασία των σύγχρονων βιβλιογραφικών αναφορών επιχειρείται μια
σύντομη ανασκόπηση της ασυμπτωματικής βακτηριουρίας κατά την εγκυμοσύνη, αναφορικά κυρίως με την αιτιοπαθογένεια,
τη διάγνωση, την πρόγνωση, καθώς και τις βασικές αρχές αντιμετώπισης των εγκύων αυτών.

 

Λέξεις κλειδιά: ασυμπτωματική βακτηριουρία, εγκυμοσύνη


 

Πλακουντιακές ορμόνες μιμούμενες τη δράση υποθαλαμικών και υποφυσιακών ορμονών

 

Βραχνής Ν.1, Ηλιοδρομίτη Ζ.2, Γρηγοριάδης Χ.1, Συριστατίδης Χ.3, Δεληγεώρογλου Ε.1, Κρεατσάς Γ.1

 

Περίληψη
Μεταξύ των λειτουργιών του πλακούντα συγκαταλέγεται και αυτή του ενδοκρινούς αδένα, με αποτέλεσμα την παραγωγή πλη-
θώρας ορμονών, οι οποίες διαθέτουν τόσο ενδοκρινή, όσο και παρακρινή δράση, συμβάλλοντας έτσι στη φυσιολογική ανάπτυ-
ξη του εμβρύου. Οι παραγόμενες ορμόνες ξεπερνούν τις τριάντα, περιλαμβάνοντας αμίνες, πολυπεπτίδια, πρωτεΐνες, γλυκο-
πρωτεΐνες, στεροειδικές ορμόνες, κυτοκίνες και αυξητικούς παράγοντες. Ανάμεσά τους συμπεριλαμβάνονται και πλακουντια-
κές παραλλαγές όλων των γνωστών ορμονών που παράγονται από τον υποθάλαμο και την υπόφυση, οι οποίες συζητούνται σε
αυτή την ανασκόπηση και είτε ρυθμίζουν την έκλυση των τοπικών πλακουντιακών ορμονών, ή υπεισέρχονται στη μητρική /
εμβρυϊκή κυκλοφορία.

 

Λέξεις κλειδιά: Πλακούντας, ορμόνες, ενδοκρινής, παρακρινής, αυτοκρινής δράση, αυξητικός παράγοντας, χοριακή γοναδοτρο-
πίνη ( hCG ), προλακτίνη, TSH, ενδορφίνεςΝεκρωτική απονευρομυοσίτιδα μετά από καισαρική τομή

 

Ιωαννίδης Χαρίλαος

 

Περίληψη
Η νεκρωτική απονευρομυοσίτιδα μετά από καισαρική τομή αποτελεί σοβαρότατη κατάσταση και η σωτηρία της ασθενούς είναι
άμεσα συνδεδεμένη με πρώιμη διάγνωση, επιθετικό χειρουργικό καθαρισμό και επαρκή υποστηρικτική θεραπεία. Τελική απο-
κατάσταση του χειρουργικού ελλείμματος γίνεται κατά προτίμηση σε δεύτερο χρόνο. Περιγράφεται περίπτωση ασθενούς 33
ετών, η οποία εμφάνισε νεκρωτική απονευρομυοσίτιδα δύο ημέρες μετά την εκτέλεση καισαρικής τομής. Συζητούνται οι ιδιαι-
τερότητες της περίπτωσης της ασθενούς αναφορικά με τα δεδομένα της διεθνους βιβλιογραφίας.

 

Λέξεις κλειδιά: Νεκρωτική απονευρομυοσίτιδα, καισαρική τομή, στρεπτόκοκκος-β, κοιλιοπλαστική