Συνεχιζόμενη Ενημέρωση

Συνεχιζόμενη Ενημέρωση

 

Η Εταιρεία, στo πλαίσιo της συνεχιζόμενης ιατρικής ενημέρωσης των Μαιευτήρων Γυναικολόγων και σε συνεργασία με την Ένωση Μαιευτήρων Γυναικολόγων Ελλάδος, έχει συντάξει σχέδιο αξιολόγησης των Μαιευτήρων Γυναικολόγων το οποίο στηρίζεται στη συμμετοχή τους σε επί μέρους επιστημονικές δραστηριότητες.  Το σχέδιο αυτό έχει εγκριθεί ομόφωνα από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας στις 16-06-2001, η οποία αποφάσισε να ισχύει δοκιμαστικά στην αρχή και κανονικά από 01-09-2001. Το σχέδιο στηρίζεται στα Ευρωπαϊκά πρότυπα τα οποία προκύπτουν από την συνεργασία με το EBCOG Continuing Professional Development (CPD).  

 

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ

CONTINUING PROFESSIONAL DEVELOPMENT”

Η συνεχής επιστημονική αξιολόγηση των Μαιευτήρων-Γυναικολόγων της Ελλάδος στηρίζεται στη συμμετοχή τους σε επί μέρους δραστηριότητες και μορφοποιείται σύμφωνα με τις παρακάτω πέντε (5) κατηγορίες :

Στην κατηγορία Α υπάγονται οι παρακάτω δραστηριότητες :

Κατηγορία Α Παρακολούθηση – 40 μονάδες αξιολόγησης στα 3 χρόνια το ελάχιστο

Βαθμολογία

(MΟΡΙΑ)

Α1 Ενδοκλινικά Μαθήματα (Διαλέξεις-Παρουσίαση σε Παν/κές-Κρατικές ή Ιδιωτικές Κλινικές)

1 ΜΟΡΙΟ

Α2 Ενδοκλινικά Σεμινάρια-Στρογγύλες Τράπεζες-Συμπόσια

(σε Παν/κές-Κρατικές ή Ιδιωτικές Κλινικές)

2 ΜΟΡΙΑ

Α3 Επιστημονικές Ημερίδες (σε Παν/κές-Κρατικές ή Ιδιωτικές Κλινικές)

3 ΜΟΡΙΑ

Α4 Επιστημονικά Σεμινάρια-Συνέδρια Ειδικών Επιστημονικών Εταιρειών

5 ΜΟΡΙΑ

Α5 Πανελλήνια Συνέδρια Ειδικών Επιστημονικών Εταιρειών

8 ΜΟΡΙΑ

Α6 Πανελλήνια Συνέδρια Ελληνικών Μαιευτικών-Γυναικολογικών Εταιρειών και Ένωσης Μαιευτήρων-Γυναικολόγων Ελλάδος

10 ΜΟΡΙΑ

Α7 Διεθνή Συνέδρια

12 ΜΟΡΙΑ

Α8 Παγκόσμια Συνέδρια

15 ΜΟΡΙΑ

Σημείωση : Η βαθμολογία είναι ανά εκδήλωση.

Στην κατηγορία Τ υπάγονται οι παρακάτω δραστηριότητες :
 

Τοπική (Τ) Κατηγορία-30 μονάδες αξιολόγησης στα 3 χρόνια το ελάχιστο

Βαθμολογία

(ΜΟΡΙΑ)

Τ1 Κλινικές Ανασκοπήσεις και όποια άλλη ενδονοσοκομειακή επιστημονική συνάντηση

3 ΜΟΡΙΑ

Τ2 Άλλες νοσοκομειακές εταιρικές περιοχικές μεταπτυχιακές εκδηλώσεις

3 ΜΟΡΙΑ

Σημείωση : Η βαθμολογία είναι ανά εκδήλωση.

Στην κατηγορία Ε υπάγονται οι παρακάτω δραστηριότητες :

 

Εθνική (Ε) Κατηγορία-30 μονάδες αξιολόγησης στα 3 χρόνια το ελάχιστο

Βαθμολογία

(ΜΟΡΙΑ)

Ε1 Προφορικές παρουσιάσεις

Παρουσιάσεις Poster

3 ΜΟΡΙΑ

2 ΜΟΡΙΑ

Ε2 Επίσημη μεταπτυχιακή εκπαίδευση (μάθηση) υπό επίβλεψη

(στη διάρκεια εθνικών επιστημονικών συναντήσεων ή σε εθνικά κέντρα)

2 ΜΟΡΙΑ

Ε3 Προσκεκλημένος ομιλητής (Συνέδρια ή μετεκπαιδευτικά μαθήματα)

5 ΜΟΡΙΑ

Ε4 Πρόεδρος σε Συνέδρια (Επιστημονική Συνεδρία)

3 ΜΟΡΙΑ

Σημείωση : Δραστηριότητες με διεθνή συμμετοχή, που διοργανώνονται στην Ελλάδα από Κλινικές ή Ελληνικές Επιστημονικές Εταιρείες, ανήκουν στην κατηγορία Ε. Η βαθμολογία είναι ανά εκδήλωση.

Στην κατηγορία Δ υπάγονται οι παρακάτω δραστηριότητες :

 

Διεθνής (Δ) Κατηγορία-30 μονάδες αξιολόγησης στα 3 χρόνια το ελάχιστο

Βαθμολογία

(ΜΟΡΙΑ)

Δ1 Προφορικές παρουσιάσεις (Διεθνείς επιστημονικές

συναντήσεις)

Παρουσιάσεις Poster (Διεθνείς επιστημονικές συναντήσεις)

5 ΜΟΡΙΑ

 

3 ΜΟΡΙΑ

Δ2 Επίσημη μεταπτυχιακή εκπαίδευση (μάθηση) υπό επίβλεψη

(στη διάρκεια διεθνών επιστημονικών συναντήσεων ή σε

διεθνή κέντρα)

5 ΜΟΡΙΑ

Δ3 Προσκεκλημένος ομιλητής (Συνέδρια)

15 ΜΟΡΙΑ

Δ4 Προσκεκλημένος ομιλητής (μεταπτυχιακά courses)

15 MOΡΙΑ

Δ5 Πρόεδρος σε Συνέδρια (Επιστημονική Συνεδρία)

10 ΜΟΡΙΑ

Σημείωση : Δραστηριότητες, που διοργανώνονται στην Ελλάδα από Διεθνείς Επιστημονικές Εταιρείες, ανήκουν στην κατηγορία Δ. Η βαθμολογία είναι ανά εκδήλωση.

Στην κατηγορία Π υπάγονται οι παρακάτω δραστηριότητες : 
 
Προσωπική (Π) Κατηγορία-60 μονάδες αξιολόγησης στα 3 χρόνια το ελάχιστο

Βαθμολογία

(ΜΟΡΙΑ)

Π1 Δημοσιεύσεις σε Ελληνικά Επιστημονικά Περιοδικά (P/R)

Δημοσιεύσεις σε Ελληνικά Επιστημονικά Περιοδικά (Non P/R)

3 ΜΟΡΙΑ

2 MOΡΙΑ

Π2 Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά (P/R)

Πρώτος συγγραφέας

Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά (P/R)

Συγγραφέας

Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά (Non P/R)

8 ΜΟΡΙΑ

 

6 ΜΟΡΙΑ

 

2 ΜΟΡΙΑ

Π3 Βραβείο για περατωμένη εργασία

10 ΜΟΡΙΑ

Π4 Χορηγία για εκτέλεση ερευνητικού έργου

Ποσό μικρότερο από 10.000.000 δρχ.

Ποσό μεγαλύτερο των 10.000.000 δρχ.

 

8 ΜΟΡΙΑ

10 ΜΟΡΙΑ

Π5 Συμμετοχή σε διακρατικό project

5 ΜΟΡΙΑ

Π6 Κριτής σε Διεθνές Επιστημονικό Περιοδικό

Κριτής σε Ελληνικό Επιστημονικό Περιοδικό

Κριτής περιλήψεων σε Ελληνικό Συνέδριο

Κριτής περιλήψεων σε Διεθνές Συνέδριο

10 ΜΟΡΙΑ

3 ΜΟΡΙΑ

3 ΜΟΡΙΑ

5 ΜΟΡΙΑ

Π7 Κριτής σε Ερευνητικές Προτάσεις (Χρηματοδοτήσεις ή

Υποτροφίες)

Τοπικό-Εθνικό Επίπεδο

Διεθνές Επίπεδο

 

 

3 ΜΟΡΙΑ

10 ΜΟΡΙΑ

Π8 Επιβλέπων σε Διδακτορική Διατριβή (3 χρόνια)

8 ΜΟΡΙΑ

Π9 Μέλος Τριμελούς Επιτροπής Διδακτορικής Διατριβής

5 ΜΟΡΙΑ

Π10 Συμμετοχή σε επίσημες Κυβερνητικές, Πανεπιστημιακές

Επιτροπές και σε Επιτροπές της Ελληνικής Μαιευτικής και

Γυναικολογικής Εταιρείας (για θέματα που έχουν σχέση με

την ειδικότητα)

3 ΜΟΡΙΑ

Π11 Εκπαίδευση από το WWW (Eπίσημα Courses Διεθνών

Πανεπιστημίων ή Επιστημονικών Εταιρειών που βαθμολο-

γούνται στο σύστημα αξιολόγησης της χώρας τους)

Συντελεστής

Χ1 στην αρχική βαθμολό-γησή του

Π12 Chief Editor Ελληνικού Περιοδικού

10 ΜΟΡΙΑ

Π13 Associate Editor Ελληνικού περιοδικού

8 ΜΟΡΙΑ

Π14 Chief Editor Διεθνούς Περιοδικού

30 ΜΟΡΙΑ

Π15 Associate Editor Διεθνούς Περιοδικού

20 ΜΟΡΙΑ

Π16 Editorial Board Διεθνούς Περιοδικού

15 ΜΟΡΙΑ

Σημείωση : H βαθμολογία στις κατηγορίες Π1, Π2, Π3, Π4 και Π5 είναι ανά εργασία ή project, στην κατηγορία Π6 ανά Περιοδικό ή Συνέδριο, στην κατηγορία Π7 ανά ερευνητική πρόταση, στις κατηγορίες Π8, Π9, Π10 και Π11 ανά δραστηριότητα και στις κατηγορίες Π12, Π13, Π14, Π15, και Π16 ανά περιοδικό.

Όλα τα παραπάνω πρέπει να πιστοποιούνται με κατάλληλα πιστοποιητικά και καταγράφονται στο αρχείο της Ελληνικής Μαιευτικής και Γυναικολογικής Εταιρείας.

Οι Επιστημονικές Εταιρείες και οι Μαιευτικές και Γυναικολογικές Κλινικές οφείλουν να πιστοποιούν τις εκδηλώσεις που οργανώνουν. Πιστοποίηση της αξίας οποιασδήποτε εκδήλωσης για Συνεχιζόμενη εκπαίδευση στη Μαιευτική και Γυναικολογία θα γίνεται από την Επιτροπή Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης της Ελληνικής Μαιευτικής και Γυναικολογικής Εταιρείας και της Ένωσης Μαιευτήρων - Γυναικολόγων Ελλάδος τουλάχιστον 3 μήνες πριν από την πραγματοποίησή της.