Εκπαιδευτικά Μαθήματα 2017 – 2018

 

∆ευτέρα 23/10/17
Υπερηχογραφικό screening στη µαιευτική
Αριστείδης Αντσακλής, MD, PhD, FRCOG (Hon.) Καθηγητής Μ/Γ Παν/µίου Αθηνών,
Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Προγεννητικής ∆ιάγνωσης & Θεραπείας του Εµβρύου,
Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Υπερήχων στην Ιατρική & Βιολογία,
∆ιευθυντής Τµήµατος Ιατρικής Εµβρύου ΙΑΣΩ

∆ευτέρα 13/11/17
Υπερηχογραφία στον τοκετό
Παναγιώτης Αντσακλής
Μ / Γ, Πανεπιστηµιακός Υπότροφος Α’ Μ/Γ Κλινικής Παν/µίου Αθηνών,
∆ιδάκτωρ Πανεπιστηµίου Αθηνών, Ειδικός Ιατρικής Εµβρύου

∆ευτέρα 27/11/17
Υπερηχογραφική διερεύνηση της παθολογικής εµφύτευσης του πλακούντα
Μαριάννα Θεοδωρά
Λέκτορας ΕΚΠΑ, Α’ Μ.&Γ. Κλινική,
Νοσοκοµείο «Αλεξάνδρα», Ειδικός Ιατρικής Εµβρύου

∆ευτέρα 18/12/17
Άνοσος και µη άνοσος εµβρυικός ύδρωπας
Περικλής Θεοδωρόπουλος
Μ / Γ, Ειδικός Ιατρικής Εµβρύου

∆ευτέρα 15/01/18
Μονοχοριακά δίδυµα. Παρακολούθηση, επιπλοκές & αντιµετώπιση
Μαρία Σίµου, MD, PhD
Μ/Γ, Παν. Υπότροφος Γ’ Μ/Γ Κλινικής Παν/µίου Αθηνών, Νοσοκοµείο «Αττικόν»

∆ευτέρα 05/02/18
Προγεννητικός έλεγχος κυστικής ίνωσης
Στέλιος Κιτµιρίδης
Μ / Γ, Ειδικός Ιατρικής Εµβρύου

∆ευτέρα 26/02/18
Ενδοµήτρια καθυστέρηση της ανάπτυξης του εµβρύου
Γεώργιος Μακρυδήµας
Καθηγητής Μ/Γ Παν/µίου Ιωαννίνων

∆ευτέρα 12/03/18
∆ιάγνωση – αντιµετώπιση ήπιας διάτασης των πλαγίων κοιλιών του εγκεφάλου
Ιωάννης Τζιώτης, MD
Μ / Γ Τµήµατος Εµβρυοµητρικής Ιατρικής ΙΑΣΩ

∆ευτέρα 23/04/18
Η επίδραση της παχυσαρκίας στο ανατοµικό υπερηχογράφηµα β’ τριµήνου
Γεώργιος ∆ασκαλάκης
Αναπλ. Καθηγητής Μ/Γ & Εµβρυοµητρικής Ιατρικής ΕΚΠΑ Α’ Μ.&Γ. Κλινική, Νοσοκοµείο «Αλεξάνδρα»

3η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙ∆Α ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ & ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
Σάββατο 05/05/18
Αίθουσα Εκδηλώσεων ΙΑΣΩ

∆ευτέρα 14/05/18
Θεραπευτικές επεµβάσεις στη Μαιευτική. TTTS χοριοαγγείωµα TRAP
Νικόλαος Παπαντωνίου
Καθηγητής Μ/Γ Παν/µίου Αθηνών, ∆ιευθυντής Γ’ Μ/Γ Κλινικής, Νοσοκοµείο «Αττικόν»

∆ευτέρα 04/06/18
Παράταση κύησης και πρόκληση τοκετού
Γεώργιος ∆εκαβάλας
Καθηγητής Μ/Γ Παν/µίου Πατρών,
∆ιευθυντής Μ/Γ Κλινικής Παν/µίου Πατρών

Τμήμα Εμβρυομητρικής Ιατρικής ΙΑΣΩ (…-4/6/2018)