Υποχρεωτική Δήλωση Σεξουαλικά Μεταδιδόμενων Νοσημάτων

Αξιότιμοι Κύριοι / Κυρίες,

θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε ότι ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) προχώρησε στη σύσταση του Γραφείου Σεξουαλικής Υγείας και του Τμήματος Σεξουαλικά Μεταδιδόμενων Νοσημάτων της Διεύθυνσης Πρόληψης και Επιδημιολογικής Επιτήρησης HIV /AIDS, Σεξουαλικά Μεταδιδόμενων Νοσημάτων & Ηπατιτίδων (Ν. 4633/2019 (Α 161), υπ’ αριθμό πρωτ. ΕΟΔΥ 975/ 17.01.2020 Απόφαση ΔΣ ΕΟΔΥ), με σκοπό την πρόληψη της διασποράς των Σεξουαλικά Μεταδιδόμενων Νοσημάτων (Σ.Μ.Ν.).

Συγκεκριμένα:
Α. Το Γραφείο Σεξουαλικής Υγείας (Πολυκλινική Αθηνών, Πειραιώς 3, Ομόνοια-2108813615) παρέχει στο κοινό δωρεάν, ανώνυμο, εμπιστευτικό και χωρίς ραντεβού τεστ ταχείας ανίχνευσης για HIV, Σύφιλη, Χλαμύδια, Ηπατίτιδα Β και C (rapid test). Τα τεστ αυτά πλαισιώνονται από συμβουλευτική, ιατρική και ψυχολογική υποστήριξη πριν και μετά τη διενέργειά τους.

Β. Το Τμήμα Σεξουαλικά Μεταδιδόμενων Νοσημάτων έχει σκοπό την επιδημιολογική επιτήρηση των ΣΜΝ καθώς και την αποστολή επιδημιολογικών δεδομένων των ΣΜΝ προς το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC). Το 2009 αναπτύχθηκε το νέο σύστημα επιτήρησης για όλα τα υποχρεωτικώς δηλούμενα ΣΜΝ, το οποίο συλλέγει, με ατομικά δελτία δήλωσης και συγκεντρωτικά ετήσια δελτία εργαστηριακής δήλωσης, τα δεδομένα για τη γονόρροια, τη σύφιλη και τις χλαμυδιακές λοιμώξεις.

Η δήλωση των εργαστηριακά επιβεβαιωμένων κρουσμάτων σύφιλης, γονόρροιας, συγγενούς σύφιλης και αφροδίσιου λεμφοκοκκιώματος είναι υποχρεωτική από το 1950 (Β.Δ. 3/9.11.1950). Οι χλαμυδιακές λοιμώξεις δηλώνονται υποχρεωτικά από το 2011 (Αρ. πρωτ. Υ1/Γ.Π.οικ 15269/8-2-2011) στο πλαίσιο εναρμόνισης με τις ανάγκες επιτήρησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η υποχρεωτικότητα της δήλωσης αφορά τόσο τον Δημόσιο όσο και τον Ιδιωτικό Τομέα. Με αφορμή την σοβαρή υποδήλωση των Σεξουαλικά Μεταδιδόμενων Νοσημάτων, παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας, των οποίων η ειδικότητα άπτεται των Σεξουαλικά Μεταδιδόμενων Νοσημάτων, σχετικά με την υποχρεωτικότητα της δήλωσής τους και την αποστολή των στοιχείων στο Τμήμα Σ.Μ.Ν. του ΕΟΔΥ Αναλυτικότερα:

Α. Τα Εργαστήρια υποχρεούνται να δηλώνουν στο τέλος κάθε έτους τα εργαστηριακά δεδομένα όλης της χρονιάς που αφορούν στη Γονόρροια, Σύφιλη και στις Χλαμυδιακές Λοιμώξεις, μέσω της συμπλήρωσης του Δελτίου Ανασκόπησης Συστημάτων Εργαστηριακής Διάγνωσης και να το αποστέλλουν στο Τμήμα Σεξουαλικά Μεταδιδόμενων Νοσημάτων του Ε.Ο.Δ.Υ. (Βλέπε παρακάτω τα στοιχεία αποστολής)

Β. Οι ιατροί υποχρεούνται να δηλώνουν οποιαδήποτε περίπτωση διάγνωσης των εν λόγω νοσημάτων, μέσω της συμπλήρωσης των Ατομικών Δελτίων Δήλωσης και να τα αποστέλλουν εντός μιας εβδομάδας από την διάγνωσή τους στο Τμήμα Σεξουαλικά Μεταδιδόμενων Νοσημάτων του Ε.Ο.Δ.Υ. (Βλέπε παρακάτω τα στοιχεία αποστολής) Σας επισυνάπτουμε τα Δελτία Ανασκόπησης Συστημάτων Εργαστηριακής

Διάγνωσης και τα Ατομικά Δελτία Δήλωσης ανά νόσημα για το έτος 2021, σε μορφή pdf, προς διευκόλυνσή σας, τα οποία είναι αναρτημένα και στο site του Ε.Ο.Δ.Υ. (www.eody.gov.gr) ανά νόσημα, επίσης.

Τα στοιχεία αποστολής είναι τα κάτωθι:

  • E-mail (sti-sexualhealth@eody.gov.gr)
  • Ταχυδρομική Διεύθυνση: Πολυκλινική Αθηνών, Πειραιώς 3, Ομόνοια 105 52 Αθήνα

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την συνεργασία σας, χωρίς την ύπαρξη της οποίας δεν είναι δυνατή η επιτήρηση των Σεξουαλικά Μεταδιδόμενων Νοσημάτων και, συνεπώς, η εκπλήρωση της υποχρέωσης της χώρας απέναντι στον Ευρωπαϊκό φορέα (ECDC).

Με τιμή
Ο Πρόεδρος ΔΣ ΕΟΔΥ
Θεοκλής Ζαούτης

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΣΜΝ
ΔΕΛΤΙΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΟΝΟΡΡΟΙΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΦΙΛΗ
ΔΕΛΤΙΟ ΔΗΛΩΣΗΣ-ΧΛΑΜΥΔΙΑ