Α’ Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική Ε.Κ.Π.Α. σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Περιγεννητικής Ιατρικής

23 & 24 Φεβρουαρίου 2019, Ξενοδοχείο Crowne Plaza, Αθήνα

4ο Συμπόσιο Αντιπαραθέσεων στη Μαιευτική (23-24/2/2019)