Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Τμήμα Μαιευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής συνδιοργανώνουν και συλλειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 το διετές Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ» (Φ.Ε.Κ. επανίδρυσης 3165/τ. Β΄/01-08-2018), το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.). Τη διοικητική υποστήριξη του Δ.Π.Μ.Σ. ασκεί η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Στο Δ.Π.Μ.Σ. «Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή» γίνονται δεκτοί:

  1. πτυχιούχοι Ιατρικής, Βιολογίας, Βιοχημείας της ημεδαπής καθώς και πτυχιούχοι αντίστοιχων τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής,
  2. πτυχιούχοι λοιπών συναφών τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής,
  3. πτυχιούχοι του Τμήματος Μαιευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ή άλλων συναφών ΑΕΙ και Τμημάτων άλλων ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

Η έναρξη των μαθημάτων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος θα γίνει τον Οκτώβριο του 2020. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα. Στα τρία πρώτα εξάμηνα περιλαμβάνονται θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα και το τέταρτο εξάμηνο αφιερώνεται στην εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

*Προθεσμία κατάθεσης αίτησης υποψηφιότητας και συνοδευτικών δικαιολογητικών: 1/6/2020 έως 31/7/2020 και 1/9/2020 έως 15/9/2020

Περισσότερες πληροφορίες για το Δ.Π.Μ.Σ. «Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή» στην επίσημη ιστοσελίδα του www.researchreproduction.gr και στο e-mail της γραμματείας mrriga@med.uoa.gr.

Π.Μ.Σ. «Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή»
Posted in PMC