Η ανταλλαγή απόψεων και κλινικών εμπειριών μεταξύ των μελών της Εταιρείας
Στήριξη της έρευνας στον τομέα της Μαιευτικής και Γυναικολογίας
Η φροντίδα για την ηθική και δεοντολογική πρακτική άσκηση της ειδικότητας
Η διεύρυνση και διαμόρφωση του πλαισίου της ειδικότητας
Αναγνώριση και διαμόρφωση των υποειδικοτήτων στα πλαίσια της ειδικότητας
Η συνεργασία με τις αντίστοιχες εταιρείες της αλλοδαπής