Κανονισμός Λειτουργίας

Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτερο όργανο/κυρίαρχο σώμα της Εταιρείας. Το Δ.Σ. είναι εννεαμελές και εκλέγεται Από τη Γενική Συνέλευση και έχει διάρκεια διοίκησης για τρία χρόνια. Το Δ.Σ. υποχρεούται να φροντίζει για την επίτευξη των στόχων της Εταιρείας. Το Δ.Σ. αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ειδικό Γραμματέα, τον Ταμία και τέσσερα τακτικά μέλη.

Ο χρόνος και ο τόπος διεξαγωγής των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη του Δ.Σ. αποφασίζεται από το Δ.Σ. Η ημερομηνία και ο τόπος που ορίζεται πρέπει να συμπίπτει με την ανα τριετία διεξαγωγή του Πανελληνίου Συνεδρίου της Εταιρείας. Η εκλογή των μελών του Δ.Σ. γίνεται δια μυστικής ψηφοφορίας και δια απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων και εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ο οποίος δύναται να εκλεγεί δια δύο θητείες συνολικός, εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον πάσης Διοικητικής, Δικαστικής ή άλλης αρχής και παντός φυσικού ή νομικού προσώπου.