Πειθαρχικό Συμβούλιο

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι πενταμελές, συγκροτείται δε ανά τριετία από τον εκάστοτε Πρόεδρο τουΔ.Σ. ως προέδρου, τον αντιπρόεδρο του Δ.Σ. ως αντιπροέδρου και τριών ετέρων μελών εκλεγομένων από την Γενική Συνέλευση. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία εφ’οσον παρίστανται τρία τουλάχιστον από τα μέλη αυτού.
Οι αποφάσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου λαμβάνονται κατά πλειοψηφία, κατά των εξ αυτών δε καταδικαστικών χωρεί προσφυγή ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης εντός μηνός από την ημερομηνία επίδοσης αυτής στον τιμωρηθέντα.