Οικονομικά

Οι πόροι της Εταιρείας είναι τακτικοί και έκτακτοι.

Οι τακτικοί πόροι είναι:

  • Το δικαίωμα εγγραφής των μελών της Εταιρείας
  • Η ετήσια συνδρομή των μελών της Εταιρείας
  • Τα έσοδα από τις επιστημονικές εκδηλώσεις της Εταιρείας
  • Τα έσοδα από τις επιστημονικές εκδόσεις της Εταιρείας
  • Τα από την περιουσία της Εταιρείας κινητή και ακίνητη κτώμενα εισοδήματα

Οι έκτακτοι πόροι της Εταιρείας είναι:

  • Οι τυχόν έκτακται εισφοραί, οι επιβαλόμενοι δια αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης
  • Οι Επιχορηγήσεις του Κράτους, των Δήμων ή άλλων οργανισμών υπέρ της Εταιρείας
  • Οι υπέρ της Εταιρείας γενόμενοι δωρεαί και οι καταλιπόμενοι υπέρ αυτής κληρονομίαι ή κληροδοσίαι

Ο Ταμίας σε συνεργασία με τον Λογιστή της Εταιρείας τηρεί βιβλίο Εσόδων και Εξόδων, ως και βιβλίο περιουσίας της Εταιρείας. Ο Ταμίας υποχρεούται να εκθέσει προς το Δ.Σ. την ταμιακή κατάσταση της Εταιρείας, να συντάξει και να υποβάλλει τον απολογισμό του λήξαντος και τον προϋπολογισμό του επερχόμενου διαχειριστικού έτους.