Σκοπός

Η ανταλλαγή απόψεων και κλινικών εμπειριών μεταξύ των μελών της Εταιρείας

Στήριξη της έρευνας στον τομέα της Μαιευτικής και Γυναικολογίας

Η φροντίδα για την ηθική και δεοντολογική πρακτική άσκηση της ειδικότητας

Η διεύρυνση και διαμόρφωση του πλαισίου της ειδικότητας

Αναγνώριση και διαμόρφωση των υποειδικοτήτων στα πλαίσια της ειδικότητας

Η συνεργασία με τις αντίστοιχες εταιρείες της αλλοδαπής