Πολιτική Απορρήτου

Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 4 Σεπτεμβρίου 2023

Στην Ελληνική Μαιευτική και Γυναικολογική Εταιρεία σεβόμαστε την ιδιωτικότητα των επισκεπτών στον ιστότοπό μας και των ατόμων των οποίων τα προσωπικά στοιχεία λαμβάνουμε μέσω της υποβολής φορμών και άλλων συναφών υπηρεσιών. Αυτή η πολιτική απορρήτου εξηγεί πως συλλέγουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στον ιστότοπό μας και πως επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα αυτά.

Παρέχοντας τα προσωπικά σας δεδομένα στην ιστοσελίδα μας, συμφωνείτε με τις πρακτικές χειρισμού πληροφορίας που περιγράφονται στην παρούσα πολιτική απορρήτου. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάσετε την ενότητα με τίτλο “Οι επιλογές σας” κατωτέρω για να κατανοήσετε τις επιλογές που έχετε σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα.

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου ισχύει επίσης και για τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε με άλλα μέσα, τα οποία συνδυάζονται με στοιχεία που συλλέγονται μέσω του hsog.gr

1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

Συλλέγουμε τα ακόλουθα δεδομένα αναφορικά με τους χρήστες: (1) πληροφορίες που υποβάλλονται εθελοντικά σε εμάς (“Πληροφορίες που παρέχονται από τον χρήστη”), (2) τεχνικά δεδομένα που συλλέγονται αυτόματα από όλους τους επισκέπτες στην ιστοσελίδα hsog.gr (περιγράφονται αναλυτικά κατωτέρω στην ενότητα “Συλλογή Παθητικών Δεδομένων”) και (4) πληροφορίες που συλλέγουμε από τρίτους.

Πληροφορίες που παρέχονται από τον χρήστη: Ενδέχεται να συλλέξουμε δεδομένα που παρέχονται από τον χρήστη όταν επιλέγετε να μας δώσετε τις προσωπικές σας πληροφορίες μέσω της ιστοσελίδας hsog.gr, ακόμη και όταν μας στείλετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θέτοντας μια ερώτηση. Ενδέχεται να τηρήσουμε το απεσταλμένο μέσω των φορμών επικοινωνίας περιεχόμενο για χρονικό διάστημα έως έξι μήνες. Οι πληροφορίες που υποβάλλονται μέσω αυτών χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για σκοπούς εξυπηρέτησης πελατών και δεν μοιράζονται με τρίτους, για σκοπούς μάρκετινγκ ή άλλους, εκτός αν άλλως επιτάσσεται από το νόμο.

Συλλογή δεδομένων με παθητικό τρόπο: Όπως οι περισσότερες δικτυακές υπηρεσίες, λαμβάνουμε αυτόματα και καταγράφουμε πληροφορίες από το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε όταν επισκέπτεσθε τον ιστότοπο hsog.gr στα αρχεία καταγραφής των διακομιστών μας. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε διάφορες τεχνολογικές μεθόδους, συμπεριλαμβανομένων των clear GIFs ή Pixels (γνωστών και ως “web beacons”) και των “cookies”, για τη συλλογή των πληροφοριών αυτών. Χρησιμοποιούμε τόσο cookies συνεδρίας (session) όσο και μόνιμα (persistent) cookies. Τα δεδομένα που συλλέγουμε με αυτές τις αυτοματοποιημένες μεθόδους ενδέχεται να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη διεύθυνση IP, πληροφορίες από cookies, κάποιο αναγνωριστικό συσκευής ή χρήστη, τον τύπο του προγράμματος περιήγησης, τον τύπο του λειτουργικού συστήματος, το περιεχόμενο και τις σελίδες τις οποίες επισκεφθήκατε στο δικτυακό τόπο hsog.gr, τη συχνότητα και διάρκεια των επισκέψεών σας στον εν λόγω ιστότοπο και το “URL παραπομπής” (δηλαδή τη σελίδα από την οποία κατευθυνθήκατε στην ιστοσελίδα hsog.gr). Ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσουμε cookies στον δικτυακό τόπο hsog.gr για την αποθήκευση στοιχείων συνεδρίας στον σκληρό σας δίσκο. Αν συνδυάσουμε οποιαδήποτε πληροφορία συγκεντρώνεται με παθητικά μέσα με προσωπικές πληροφορίες, αντιμετωπίζουμε τα συνδυασμένα δεδομένα ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, υπό το πρίσμα της συγκεκριμένης Πολιτικής Απορρήτου. Στις λοιπές περιπτώσεις, χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που συλλέγονται με παθητικά μέσα σε συγκεντρωτικές καταστάσεις με χαρακτήρα ανωνυμοποίησης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούμε και τον τρόπο λειτουργίας τους, μπορείτε να ανατρέξετε στην Πολιτική Cookies που ακολουθεί.

2. ΧΡΗΣΗ ΣΥΛΛΕΓΜΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για να δημιουργήσουμε και να ενισχύσουμε τη σχέση μας μαζί σας. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα α) για να παρέχουμε, να βελτιώνουμε και να διατηρούμε την Ιστοσελίδα hsog.gr, β) για την αποτροπή καταχρηστικής και δόλιας χρήσης του ιστοτόπου hsog.gr, γ) για την προβολή προσωποποιημένου περιεχομένου στο δικτυακό τόπο hsog.gr, δ) για να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας και για λοιπούς σκοπούς εξυπηρέτησης πελατών, και ε) για έτερους διαχειριστικούς σκοπούς σχετιζόμενους με την εσωτερική λειτουργία της εταιρείας.

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου υποβλήθηκε μέσω του ιστοτόπου hsog.gr, όπως ορίζεται στην ενότητα “Επικοινωνία και μη ζητηθείσες επικοινωνίες Μάρκετινγκ”.

Στην ιστοσελίδα hsog.gr, ενδέχεται να επεξεργαστούμε συλλεχθέντα δεδομένα με παθητικό τρόπο προκειμένου: (α) να θυμόμαστε τις πληροφορίες σας έτσι ώστε να μην χρειαστεί να τις εισάγετε ξανά κατά τη συνεδρία σας ή την επόμενη φορά που θα επισκεφθείτε την ιστοσελίδα, και (β) να παρακολουθούμε τις συνολικές μετρήσεις χρήσης του ιστότοπου, όπως το συνολικό αριθμό επισκεπτών και σελίδων που έχουν προβληθεί.

3. ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΥΛΛΕΓΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Δεν πωλούμε ούτε διαθέτουμε με άλλο τρόπο διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άλλα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε απευθείας μέσω του ιστοτόπου hsog.gr. Ωστόσο να λάβετε σας παρακαλούμε υπόψη ότι οποιαδήποτε πληροφορία επιλέγετε οικειοθελώς να προβάλετε σε οποιοδήποτε τμήμα του δικτυακού τόπου hsog.gr διατίθεται δημοσίως, και μπορεί να συλλεχθεί και να επεξεργασθεί από εμάς ή από άλλους χωρίς περιορισμούς. Διαθέτουμε δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των χαρακτηριζόμενων ως προσωπικά, ως εξής:

Πάροχοι Υπηρεσιών Εταιρείας “Ελληνική Μαιευτική και Γυναικολογική Εταιρεία”
Ενδέχεται να παράσχουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτους για την εκτέλεση εσωτερικών λειτουργιών του οργανισμού στο πλαίσιο εκτέλεσης συμβατικών υποχρεώσεων (π.χ. συντήρηση, ασφάλεια, ανάλυση δεδομένων, μετάδοση μέσω email, CRM, υπηρεσίες διαχείρισης βάσεων δεδομένων, μάρκετινγκ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, έρευνες ή φιλοξενία δεδομένων). Απαιτούμε τα εν λόγω συμβαλλόμενα τρίτα μέρη να συμφωνούν η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από αυτούς να εκτελείται σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και αποκλειστικά και μόνο με σκοπό την παροχή των αναγκαίων υπηρεσιών, και στο μέτρο που επιβάλλεται από την αρχή της αναλογικότητας.

Νομικές Υποχρεώσεις
Ενδέχεται να παραδώσουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αν πιστεύουμε καλή τη πίστει ότι απαιτείται κάτι τέτοιο κατόπιν δικαστικής ή διοικητικής εντολής ή με έτερης υποχρέωσης που προκύπτει από την ισχύουσα νομοθεσία. Επιπλέον, ενδέχεται να παραδώσουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα α) σε περιπτώσεις όπου καλόπιστα θεωρήσουμε ότι είναι πρόσφορο ή αναγκαίο για τη λήψη προληπτικών μέτρων για την αποφυγή αστικής, διοικητικής, ποινικής ή άλλης φύσης κυρώσεων, β) όταν επιβάλλεται για την προστασία των δικαιωμάτων, της περιουσίας ή την ασφάλεια του ευρύτερου κοινού, γ) αν απαιτείται για να προστατεύσουμε το προσωπικό και τις υπηρεσίες μας από δόλιες, καταχρηστικές ή παράνομες ενέργειες, δ) για τη διερεύνηση και υπεράσπιση της εταιρείας από ισχυρισμούς τρίτων και ε) για τη συνδρομή διοικητικών και δικαστικών αρχών στο πλαίσιο εκτέλεσης των καθηκόντων τους.

Συγκεντρωτικά δεδομένα και δεδομένα που δεν χαρακτηρίζονται ως προσωπικά
Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε συγκεντρωτικές καταστάσεις που δεν περιέχουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα με υφιστάμενους ή υποψήφιους πελάτες και συνεργάτες ή τον τύπο, προκειμένου να επιδείξουμε τη χρήση του δικτυακού τόπου, να προσδιορίσουμε τις τάσεις της βιομηχανίας και των διαφημίσεων καθώς και για γενικότερους σκοπούς δημοσιότητας.

4. ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΑΣ

Στην ιστοσελίδα hsog.gr
Μπορείτε, ως επισκέπτης στον ιστότοπό μας, να μην μας παρέχετε προσωπικά στοιχεία. Επίσης, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αιτηθείτε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να ενημερώσετε ή να διορθώσετε ορισμένες προσωπικές πληροφορίες σχετικά με εσάς, επικοινωνώντας μαζί μας στο info@hsog.gr ή στη διεύθυνση που αναφέρεται στην ενότητα “Επικοινωνία”. Έχετε ακόμα το δικαίωμα να αιτηθείτε από το  “Ελληνική Μαιευτική και Γυναικολογική Εταιρεία” τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

5. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Ο δικτυακός τόπος hsog.gr φιλοξενείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε παρόχους υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή και αλλού για να επεξεργαστούμε δεδομένα. Εάν χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα hsog.gr εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρακαλούμε να σημειώσετε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν να μεταφερθούν σε άλλες δικαιοδοσίες όπου βρίσκονται οι πάροχοι υπηρεσιών και οι συνεργάτες αυτών. Ορισμένες από αυτές τις δικαιοδοσίες, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, είναι πιθανό να μην έχουν σε ισχύ αντίστοιχους νόμους για την προστασία των προσωπικών δεδομένων όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρησιμοποιώντας την Ιστοσελίδα μας, συμφωνείτε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν να μεταφερθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες δικαιοδοσίες, όπως εξηγείται σε αυτήν την ενότητα.

Κοινοποίηση σε Τρίτα Μέρη
Όπως περιγράφεται στην ενότητα “Διάθεση συλλεγμένων πληροφοριών” ανωτέρω, ενδέχεται να μεταφερθούν προσωπικά δεδομένα από την Ε.Ε. σε τρίτους. Απαιτούμε συμβατικά από τρίτους στους οποίους κοινοποιούμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα να παρέχουν κατ’ ελάχιστον το ίδιο επίπεδο προστασίας με αυτό που περιγράφεται στην παρούσα πολιτική.
Στο πλαίσιο συμμόρφωσης με την ισχύουσα νομοθεσία, ενδέχεται επίσης να κοινοποιήσουμε, κατόπιν νόμιμης όχλησης, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στις δημόσιες αρχές για σκοπούς εφαρμογής του νόμου ή για λόγους εθνικής ασφάλειας.

Επικοινωνία, καταγγελίες και επίλυση διαφορών
Φυσικά πρόσωπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν απορίες αναφορικά με το πως επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά τους δεδομένα δύνανται να επικοινωνήσουν μαζί μας στο info@hsog.gr. Θα εργαστούμε για την άμεση επίλυση τυχόν προβλήματος και θα αποκριθούμε όχι αργότερα από 45 ημέρες από την παραλαβή.

 

6. ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η ασφάλεια των πληροφοριών σας είναι σημαντική για εμάς, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται μέσω του ιστοτόπου hsog.gr. Χρησιμοποιούμε εύλογα μέτρα ασφαλείας για την προστασία από την απώλεια, την κακή χρήση και την αλλοίωση των προσωπικών πληροφοριών που τελούν υπό τον έλεγχό μας, τόσο κατά τη διάρκεια της μετάδοσης όσο και τη στιγμή λήψης. Αυτό περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την χρήση τείχους προστασίας (firewall) και κρυπτογράφησης κατά την ανταλλαγή δεδομένων με το δικτυακό τόπο. Παρόλο που καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διατηρήσουμε την ασφάλεια αυτών των προσωπικών δεδομένων, καμία μέθοδος μετάδοσης μέσω του Διαδικτύου ή μέθοδος ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεν μπορεί να χαρακτηριστεί 100% ασφαλής και ως εκ τούτου αδυνατούμε να εγγυηθούμε ότι θα παραμείνει απαλλαγμένη από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση, αποκάλυψη ή μεταβολή. Περαιτέρω, ενώ εργαζόμαστε σκληρά για να εξασφαλίσουμε την ακεραιότητα και την ασφάλεια του δικτύου και των συστημάτων μας, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι τα μέτρα ασφαλείας μας θα εμποδίσουν “hackers” ή άλλα μη εξουσιοδοτημένα άτομα να προσπελάσουν παράνομα ή να αποκτήσουν αυτά τα δεδομένα.
Αν υποπέσει στην αντίληψή μας μια παραβίαση ασφαλείας που αφορά τα προσωπικά σας δεδομένα, θα ενημερώσουμε αμελλητί, ώστε να λάβετε τα κατάλληλα προστατευτικά βήματα. Με την χρήση της ιστοσελίδας hsog.gr ή με την αποστολή προσωπικών δεδομένων προς εμάς, συμφωνείτε ότι μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας ηλεκτρονικά σχετικά με θέματα ασφάλειας και απορρήτου που άπτονται της χρήσης του ιστοτόπου hsog.gr. Αν επέλθει κάποια παραβίαση συστήματος ασφαλείας, ενδέχεται να δημοσιεύσουμε μια ειδοποίηση στην αρχική σελίδα μας ή αλλού στην ιστοσελίδα hsog.gr καθώς και να σας αποστείλουμε ένα μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μας δώσατε.

7. ANALYTICS

Επιπλέον, χρησιμοποιούμε Google Analytics για να αναλύσουμε τη χρήση της ιστοσελίδας hsog.gr από τους επισκέπτες μας. Τα Google Analytics μας παρέχουν συγκεντρωτικά δεδομένα προς υποβοήθηση λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων. Η Google, ως τρίτο μέρος, ελέγχει τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω των Google Analytics και θα πρέπει να ελέγξετε τις δικές της πρακτικές απορρήτου πριν χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα Ελληνική Μαιευτική και Γυναικολογική Εταιρεία. Μπορείτε να ενημερωθείτε αναφορικά με την πολιτική απορρήτου της Google για τα Google Analytics στη διεύθυνση https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

 

8. ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ

Οι αναρτήσεις σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να περιλαμβάνουν ενσωματωμένο (embedded) περιεχόμενο (π.χ. βίντεο, εικόνες, άρθρα κλπ.), που προβάλλεται με την χρήση iframe ή άλλη ισοδύναμη μέθοδο. Το ενσωματωμένο περιεχόμενο από άλλους ιστότοπους συμπεριφέρεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως αν ο επισκέπτης μετέβαινε απευθείας στον άλλο ιστότοπο.
Αυτοί οι ιστότοποι ενδέχεται να συλλέγουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, να χρησιμοποιούν cookies, να ενσωματώνουν επιπλέον μηχανισμούς παρακολούθησης και να παρακολουθούν την αλληλεπίδρασή σας με αυτό το ενσωματωμένο περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένης της ανίχνευσης της αλληλεπίδρασής σας εάν έχετε λογαριασμό και έχετε συνδεθεί στον συγκεκριμένο ιστότοπο.

9. ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ

Συνεργαζόμαστε με διαφημιστικά δίκτυα για να μας βοηθήσουν να προβάλλουμε διαφημίσεις σε ιστότοπους τρίτων και να αξιολογήσουμε την επιτυχία της εκάστοτε καμπάνιας μας. Τα διαφημιστικά δίκτυα είναι τρίτα μέρη που προβάλλουν διαφημίσεις με βάση τις επισκέψεις σας τόσο στο δικό μας όσο και σε άλλους ιστότοπους. Τούτο επιτρέπει την κατάλληλη στόχευση των διαφημίσεων, προβάλλοντας ενημερώσεις για προϊόντα και υπηρεσίες που αναμένεται να σας ενδιαφέρουν. Οι πάροχοι δικτύων διαφημίσεων, οι διαφημιζόμενοι, ή / και οι υπηρεσίες μέτρησης επισκεψιμότητας ενδέχεται να χρησιμοποιούν cookies, JavaScript, web beacons (συμπεριλαμβανομένων clear GIFs), Flash LSOs και άλλες τεχνολογίες για να μετρήσουν την αποτελεσματικότητα των διαφημίσεών τους και να προσαρμόσουν το διαφημιστικό περιεχόμενο για εσάς. Αυτά τα cookies τρίτων μερών και οι συναφείς τεχνολογίες διέπονται από την πολιτική απορρήτου του εκάστοτε τρίτου μέρους και όχι από την παρούσα. Μπορούμε να παρέχουμε στα διαφημιστικά δίκτυα δεδομένα σχετικά με την χρήση των ιστότοπων μας, καθώς και συγκεντρωτικά στοιχεία σχετικά με τους επισκέπτες στην ιστοσελίδα μας.
Μπορείτε να αιτηθείτε την εξαίρεση από πολλά δίκτυα διαφημίσεων, συμπεριλαμβανομένων αυτών που ανήκουν σε Network Advertising Initiative (“NAI”) και Digital Advertising Alliance (“DAA”). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους ανωτέρω οργανισμούς και τις συναφείς επιλογές σας, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου εξαίρεσής σας από προβολή διαφημίσεων που τελούν υπό τη διαχείριση μελών NAI και DAA, επισκεφτείτε τους αντίστοιχους ιστότοπους: optout.networkadvertising.org (NAI) και www.aboutads.info/choices (DAA).

Η εξαίρεση από ένα ή περισσότερα μέλη των Network Advertising Initiative (“NAI”) ή / και Digital Advertising Alliance (“DAA”) σημαίνει μόνο ότι τα μέλη αυτά δεν θα παρέχουν πλέον στοχευμένο περιεχόμενο ή διαφημίσεις σε εσάς. Δε συνεπάγεται πλήρη παύση προβολής στοχευμένου περιεχομένου ή διαφημίσεων στον ιστότοπό μας ή σε άλλους ιστότοπους. Ενδέχεται να συνεχίσετε να λαμβάνετε διαφημίσεις, για παράδειγμα με βάση τον συγκεκριμένο ιστότοπο που έχετε επισκεφθεί. Επιπρόσθετα, εάν τα προγράμματα περιήγησής σας έχουν ρυθμιστεί ώστε να απορρίπτουν τα cookies κατά την επίσκεψη των ανωτέρω σελίδων εξαίρεσης ή στη συνέχεια διαγράψετε τα συγκεκριμένα cookies, ή χρησιμοποιήσετε διαφορετικό υπολογιστή ή αλλάξετε προγράμματα περιήγησης ιστού, η εξαίρεσή σας από NAI ή DAA ενδέχεται να μην είναι πλέον αποτελεσματική. Πρόσθετες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στις ιστοσελίδες NAI και DAA, που είναι προσβάσιμες από τους παραπάνω συνδέσμους.

 

10. ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Ενδέχεται περιοδικά να ενημερώνουμε την παρούσα πολιτική απορρήτου. Σε τέτοια περίπτωση, θα τροποποιήσουμε την “ημερομηνία έναρξης ισχύος” στην πάνω μέρος της πολιτικής απορρήτου. Πριν από οποιαδήποτε ενημέρωση που θα καθιστούσε σε σημαντικό βαθμό λιγότερο περιοριστική αυτήν την πολιτική απορρήτου, ως προς την επεξεργασία ή την κοινοποίηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέχθηκαν πριν από την ενημέρωση, θα προβούμε σε εκ των προτέρων ειδοποίηση αναφορικά με την επικείμενη ενημέρωση, δημοσιεύοντας σχετική ανακοίνωση στον ιστότοπό μας. Σας ενθαρρύνουμε να εξετάζετε περιοδικά την παρούσα πολιτική απορρήτου για να είστε ενήμεροι για τη συλλογή, επεξεργασία και κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων. Η συνεχιζόμενη χρήση του ιστοτόπου μας συνεπάγεται τη συγκατάθεσή σας για την επικαιροποιημένη πολιτική απορρήτου.

 

11. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αν έχετε απορίες σχετικά με την παρούσα πολιτική απορρήτου, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο info@hsog.gr.

 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗΣ COOKIES

Όπως και οι περισσότερες υπηρεσίες που παρέχονται μέσω διαδικτύου, το “Ελληνική Μαιευτική και Γυναικολογική Εταιρεία” ενδέχεται να λάβει και να καταγράψει αυτόματα δεδομένα όταν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα hsog.gr. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε διάφορες τεχνολογικές μεθόδους, συμπεριλαμβανομένων των clear GIFs (γνωστών και ως “web beacons”) και των “cookies”, για τη συλλογή αυτών των δεδομένων.

Αυτή η Πολιτική χρήσης Cookies στοχεύει να σας ενημερώσει για τη λειτουργία τέτοιων cookies και clear GIFs, και πρέπει να διαβαστεί σε συνδυασμό με την Πολιτική Απορρήτου του ιστότοπου hsog.gr

1. COOKIES ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΕΣΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Σην παρούσα πολιτική, τα cookies και τα λοιπά αυτοματοποιημένα μέσα (π.χ. web beacons) θα αναφέρονται από κοινού ως “cookies”, εκτός αν ορίζεται ρητά κάτι διαφορετικό.

Αυτή η ενότητα παρέχει ορισμούς και πληροφορίες σχετικά με ορισμένες από αυτές τις τεχνολογίες και τον τρόπο λειτουργίας τους.

Cookies
Ένα cookie είναι μια αλφαριθμητικό κείμενο που αποθηκεύει ένας ιστότοπος στον υπολογιστή ενός επισκέπτη και το οποίο ο επισκέπτης παρέχει κάθε φορά που επιστρέφει στον ιστότοπο. Η συντριπτική πλειονότητα των ιστοσελίδων χρησιμοποιεί cookies. Επειδή το πρόγραμμα περιήγησης (browser) παρέχει αυτές τις πληροφορίες στον ιστότοπο σε κάθε επίσκεψη, τα cookies χρησιμεύουν ως ένα είδος ετικέτας που επιτρέπει σε έναν ιστότοπο να “αναγνωρίζει” ένα πρόγραμμα περιήγησης όταν επιστρέφει.

Τα cookies αποθηκεύουν πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητές σας σε έναν ιστότοπο ή σε άλλη πλατφόρμα. Για παράδειγμα, τα cookies ενδέχεται να αποθηκεύσουν πληροφορίες για τη συνεδρία σας για εύκολη σύνδεση σε έναν ιστότοπο ή άλλη πλατφόρμα που επισκεφθήκατε προηγουμένως. Επιτρέπουν να γίνεται πιο ευχάριστη τη χρήση της ιστοσελίδας hsog.gr και να βελτιώνεται η λειτουργικότητα αυτής.

Clear GIFs
Τα Clear GIFs (γνωστά και ως web beacons) χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με cookies για να βοηθήσουν τους διαχειριστές των ιστοτόπων να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο οι επισκέπτες αλληλεπιδρούν με τις ιστοσελίδες τους. Ένα Clear GIF είναι συνήθως μια διαφανής γραφική εικόνα (συνήθως 1 pixel x 1 pixel) που τοποθετείται σε έναν ιστότοπο. Η χρήση ενός Clear GIF επιτρέπει στον ιστότοπο να μετρήσει τις ενέργειες του επισκέπτη ανοίγοντας τη σελίδα που περιέχει αυτό. Κάνει ευκολότερη την παρακολούθηση και καταγραφή των δραστηριοτήτων ενός αναγνωρισμένου προγράμματος περιήγησης, όπως η διαδρομή των σελίδων που επισκέφτηκαν σε έναν ιστότοπο.

Τα Clear GIFs, τα οποία μπορούν να ενσωματωθούν σε ιστοσελίδες, βίντεο ή ηλεκτρονικά ταχυδρομεία, μπορούν να επιτρέψουν σε έναν διακομιστή ιστού να διαβάσει συγκεκριμένους τύπους πληροφοριών από το πρόγραμμα περιήγησης, να ελέγξει αν έχετε δει μια συγκεκριμένη ιστοσελίδα ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να καθορίσει, μεταξύ άλλων, την ημερομηνία και ώρα κατά την οποία προβλήθηκε το Clear GIF, τη διεύθυνση IP του υπολογιστή σας και τη διεύθυνση URL της ιστοσελίδας από την οποία προβλήθηκε.

2. ΤΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΜΕ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟ;

Οι πληροφορίες που συλλέγουμε με τις ανωτέρω αυτοματοποιημένες μεθόδους μπορεί να περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, τη διεύθυνση IP, τις πληροφορίες των cookies, κάποιο αναγνωριστικό συσκευής ή χρήστη, τύπο προγράμματος περιήγησης, τύπο λειτουργικού συστήματος, το περιεχόμενο και τις σελίδες τις οποίες επισκεφθήκατε στο δικτυακό τόπο hsog.gr, τη συχνότητα και διάρκεια των επισκέψεών σας στον εν λόγω ιστότοπο και το “URL παραπομπής” (δηλαδή τη σελίδα από την οποία κατευθυνθήκατε στην ιστοσελίδα hsog.gr). Ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσουμε cookies στον δικτυακό τόπο hsog.gr για την αποθήκευση στοιχείων συνεδρίας στον σκληρό σας δίσκο.

Αν συνδυάσουμε οποιαδήποτε πληροφορία συγκεντρώνεται με παθητικά μέσα με προσωπικές πληροφορίες, αντιμετωπίζουμε τα συνδυασμένα δεδομένα ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, υπό το πρίσμα της συγκεκριμένης Πολιτικής Απορρήτου. Στις λοιπές περιπτώσεις, χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που συλλέγονται με παθητικά μέσα σε συγκεντρωτικές καταστάσεις με χαρακτήρα ανωνυμοποίησης.

3. ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΣΥΛΛΕΧΘΕΝΤΑ ΜΕ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΔΕΔΟΜΕΝΑ; ​​

Στην ιστοσελίδα “Ελληνική Μαιευτική και Γυναικολογική Εταιρεία”, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε συλλεχθέντα με παθητικό τρόπο δεδομένα για: α) να θυμόμαστε τις πληροφορίες σας, ώστε να μην χρειαστεί να τις εισάγετε ξανά κατά τη διάρκεια της περιήγησής σας ή την επόμενη φορά που θα επισκεφθείτε την ιστοσελίδα hsog.gr, β) να παρακολουθείτε τη συμμετοχή σας σε διάφορα τμήματα του ιστοτόπου hsog.gr, γ) την παροχή προσωποποιημένων υπηρεσιών προς εσάς, συμπεριλαμβανομένης της παροχής συστάσεων, γ) την παρακολούθηση συγκεντρωτικών μετρήσεων χρήσης του ιστοτόπου, όπως συνολικός αριθμός επισκεπτών και σελίδων, και δ) τη διαχείριση, λειτουργία και βελτίωση της ιστοσελίδας Ελληνική Μαιευτική και Γυναικολογική Εταιρεία και των λοιπών υπηρεσιών και συστημάτων μας.

4. ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ COOKIES ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ

Απαραίτητα: Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται αποκλειστικά (i) είτε για τη μετάδοση μιας επικοινωνίας μέσω ενός δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών είτε (ii) για να επιτρέψουν στον πάροχο μιας υπηρεσίας της κοινωνίας της πληροφορίας να εκτελέσει την υπηρεσία αυτή όπως ζητήθηκε ρητά από εσάς.

Λειτουργικότητας: Αυτά τα cookies επιτρέπουν στον ιστότοπο να θυμάται τις επιλογές που κάνετε (όπως το όνομα χρήστη, τη γλώσσα ή την περιοχή στην οποία βρίσκεστε), προκειμένου να σας παράσχει βελτιωμένη, πιο προσωποποιημένη λειτουργικότητα.

Το εάν ένα cookie θεωρείται ως πρωτογενές ή τρίτου μέρος προκύπτει βάσει του τομέα (domain) από τον οποίο προέρχεται το cookie. Τα πρωτογενή cookies είναι εκείνα τα cookies που ορίζονται από τον ίδιο τον ιστότοπο που επισκέπτεται ο χρήστης τη δεδομένη στιγμή (στη συγκεκριμένη περίπτωση cookies που εγγράφονται από το hsog.gr). Τα cookies τρίτου μέρους είναι cookies που έχουν οριστεί από έναν τομέα διαφορετικό από αυτόν του ιστότοπου τον οποίο επισκέπτεται ο χρήστης. Εάν ένας χρήστης επισκέπτεται έναν ιστότοπο και μια άλλη οντότητα θέτει ένα cookie μέσω αυτού του ιστότοπου, πρόκειται για cookie τρίτου μέρους.

Τα cookies περιόδου σύνδεσης (session cookies) επιτρέπουν στους διαχειριστές ιστότοπων να συνδέουν τις ενέργειές σας κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίας του προγράμματος περιήγησης. Μια περίοδος περιήγησης ξεκινά όταν ανοίγετε το παράθυρο του προγράμματος περιήγησης και τελειώνει όταν κλείνετε το παράθυρο αυτού. Τα cookies περιόδου σύνδεσης έχουν επομένως προσωρινή διάρκεια ζωής. Όταν κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησης, όλα τα cookies περιόδου λειτουργίας διαγράφονται αυτόματα. Αντίθετα, τα μόνιμα cookies (persistent cookies) είναι cookies που παραμένουν στη συσκευή σας για το χρονικό διάστημα που καθορίζεται στο cookie. Χρησιμοποιούμε cookies τόσο περιόδου σύνδεσης όσο και μόνιμα.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα συγκεκριμένα cookies που εγγράφουμε και τους ειδικούς σκοπούς για τους οποίους τα χρησιμοποιούμε κατωτέρω:

COOKIEΤΥΠΟΣ
cookieyes-consentΑπαραίτητα
pll_languageΛειτουργικότητας

 

5. ΠΩΣ ΝΑ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ Ή ΝΑ ΔΙΑΓΡΑΨΕΤΕ ΤΑ COOKIE

Μπορείτε να διαμορφώσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας, τροποποιώντας τις επιλογές αυτού, προκείμενου να αποτρέψετε παντελώς την αποδοχή cookies ή να σας προτρέπει πριν αποδεχτείτε οποιοδήποτε cookie από κάποιον ιστότοπο. Αν δεν αποδεχτείτε τη χρήση cookies, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλα τα τμήματα του ιστοτόπου hsog.gr

6. ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ COOKIES

Ενδέχεται περιοδικά να ενημερώνουμε την παρούσα πολιτική χρήσης cookies. Σε τέτοια περίπτωση, θα τροποποιήσουμε την “ημερομηνία έναρξης ισχύος” στην κορυφή της Πολιτικής Απορρήτου. Πριν από οποιαδήποτε ενημέρωση που θα καθιστούσε σε σημαντικό βαθμό λιγότερο περιοριστική αυτήν την πολιτική χρήσης cookies, ως προς την επεξεργασία ή την κοινοποίηση συλλεγμένων με παθητικό τρόπο δεδομένων πριν από την ενημέρωση, θα προβούμε σε εκ των προτέρων ειδοποίηση αναφορικά με την επικείμενη ενημέρωση, δημοσιεύοντας σχετική ανακοίνωση στον ιστότοπό μας. Σας ενθαρρύνουμε να εξετάζετε περιοδικά την παρούσα πολιτική χρήσης cookies για να είστε ενήμεροι για τη χρήση παθητικά συλλεγόμενων δεδομένων. Η συνεχιζόμενη χρήση του ιστοτόπου μας συνεπάγεται τη συγκατάθεσή σας για την επικαιροποιημένη πολιτική χρήσης cookies.

7. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με αυτήν την πολιτική χρήσης cookies, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο info@hsog.gr.